Kitap

Sosyal politika / Meryem Koray

Koray, Meryem
2000
Kitap

Mali denetim / Figen Altuğ

Altuğ, Figen
2000
Kitap

Maliye politikası / Şevki Özbilen

Özbilen, Şevki
1998
Kitap
975776311X

Para politikası / M. İlker Parasız

Parasız, M. İlker
1993
Kitap
Kitap

Para ekonomisi / M. İlker Parasız

Parasız, M. İlker
1999
Kitap
Kitap

Kalkınma ekonomisi / M. İlker Parasız

Parasız, M. İlker
2005
Kitap

İktisadın ABC'si / M. İlker Parasız

Parasız, M. İlker
1998
Kitap
Kitap

Kriz ekonomisi / M. İlker Parasız

Parasız, M. İlker
1996
Kitap